تربیت بدنی وعلوم ورزشی

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SINCE INPUT 86 UNIVERCITY ALISHAR

 

لطفا به سوالات ذیل بطور دقیق ولی به اختصار پاسخ دهید.ضمنا پاسخ ها در مقابل هرسوال نوشته شود.

*در صورتیکه سوال از دو یا چند بخش تشکیل شده باشد بترتیب پاسخ داده شود.

*به دلیل تمرکز به قسمت اصلی سوال ،سوالات به افعال ختم نمی گردد،لذا جهت تسریع در پاسخگوئی

 به این مورد نیز توجه شود.

 

1)        تعریف آناتومی:

 

2)       بترتیب واژه"خارجی"نسبت به حفره و همچنین واژه "نزدیک به ریشه عضو" :

 

3)       بترتیب ارگانلهای داخل سلول و مسئول "انتقال مواد و تحریکات" و "نیروگاه سلول" :

 

4)       نام سلول استخوانی فعال در پدیده "استئوپروز" :

 

5)       بترتیب نمونه ای از استخوان "کوتاه ،نامنظم وکنجدی" :

 

6)       نام ویتامین های موثر در استخوان سازی :

 

7)       دو عامل موثر دیگر در استخوان سازی :

 

8)       مجموع تعداد استخوان های "مچ پا، کمربند لگنی و کمربند شانه ای" در یکطرف از بدن :

 

9)       مجموع تعداد استخوان های "اندام تحتانی و فوقانی" در یکطرف از بدن:

 

10)      بترتیب چهار قسمت استخوان دراز از سر تا تنه :

 

11)      بترتیب" مسئول رشد طولی و عرضی استخوان ":

 

12)     دو نمونه غضروف "لیفی یا فیبری" :

 

13)     یک نمونه "غضروف شفاف" و یک نمونه "غضروف ارتجاعی ":

 

14)     محل احتمال بیشترین آسیب در استخوان دراز:

 

15)     بترتیب نام "کندیل خارجی و داخلی" در انتهای تحتانی استخوان بازو:

 

16)     نام حفره های "کتف و لگن" :

 

17)     محل "حفره اوله کرانون" و "رباط ضربدری":

 

18)     دو تفاوت لگن زن و مرد :

 

19)     بترتیب نام ناهنجاری های قوسی در ناحیه "گردن،پشت،کمر و کجی جانبی ستون فقرات" :

 

20)     بترتیب شماره دنده های "حقیقی ،شناور و کاذب" :

 

21)     نام سه قسمت جناغ سینه :

 

22)    نام سه قسمت اصلی لگن :

 

23)    نام سه زائده در کتف :

 

24)    سه مشخصه مهم استخوان ران جهت شناسائی :

 25)    محل احتمال شکستگی در ترقوه:

 6)    تعداد دقیق شمارش دندانها در مجموع شمارش استخوانهای بدن :

 27)    محل استقرار منیسک داخلی و خارجی :

 28)    نام استخوان های مفصل شده در ساق پا با مچ پا :

 29)    نحوه تشخیص مهره "کمری"و "پشتی" :

 30)     بزرگترین و بلندترین عضله بدن :

 31)     نام مولکولهای تشکیل دهنده الیاف اکتین :

 32)    معرف "فاصله دو خط  "Z " در عضله :

 33)   نام بافت همبند "فاسیکول" :

 34)    بترتیب نام غشاء "سلول عضلانی" و "تار عضلانی" :

 35)    نام فیلامان های عضلانی مستقر در باند"A " :

 6)    مشخصه منطقه "H " در عضله :

 37)   بترتیب نوع تغییر "طول الیاف عضلانی اکتین و میوزین" و "باندA " به هنگام انقباض :

 38)   نام دو عضله متصل از اندام فوقانی به ستون مهره ای :

 39)    نام دو عضله متصل از اندام فوقانی به قفسه سینه :

 40)     نام سه عضله درگیر در "چرخش داخلی بازو" :

 41)     نام پنج عضله موجود در کشاله ران(داخل ران) :

 42)    نام عضلات موجود در عضله چهار سر ران(از داخل به خارج) :

 43)    نام عضلات موجود در گروه عضلانی همسترینگ(از داخل به خارج) :

 44)    عمل کلی عضلات قدامی ساعد :

 45)    نام عضلات متصل به تاندون آشیل :

 46)    نام عضلات درگیر در خم کردن زانو :

 47)    نام عضلات درگیر در حرکت فرشته ژیمناستیک :

 48)    نام سه عضله پیشنهادی جهت رفع ناهنجاری های پشت گرد :

 49)    نام دو عضله متصل به زائده کوراکوئید :

 50)     نام عضله متصل به زیر حفره "گلنوئید" و "زائده اوله کرانون" :

 51)     نام دو عضله فلکسور ران :

 52)    نام سه عضله در قسمت قدامی بازو :

 53)    نام سه سوراخ موجود در پرده دیافراگم :

 54)    محل عبور شریان رادیال از روی این استخوان از مچ دست :

 55)    بترتیب نام مجاری تنفسی :

 56)    بترتیب نام مجاری گوارشی :

 57)    نام عضلات درگیر در "عمل بازدم به هنگام استراحت " :

 58)    نام چهار عضله درگیر در "عمل دم به هنگام ورزش" :

 9)    سه وظیفه مهم بینی :

 60)     نام مجرای مشترک هوا و غذا :

 61)     نام رگ خارج شده از قلب و حاوی اکسیژن :

 62)    نام رگ خارج شده از قلب و فاقد اکسیژن :

 63)    نام رگ وارد شده به قلب و حاوی اکسیژن :

 64)    نام رگ وارد شده به قلب و فاقد  اکسیژن :

 65)    نام سه لایه قلب از داخل به خارج :

 66)    اسامی مختص چهاردریچه قلب :

 67)    نام محل شروع کننده یا مولد ضربان قلب :

 68)    نام عضله متصل از داخل بطنها به دریچه های دهلیزی بطنی :

 69)    چهارقسمت مهم معده :

 70)     مشخصات مهم روده کوچک :

 71)     مشخصات مهم روده بزرگ :

 72)    موقعیت کبد ، آپاندیس و لوزالمعده در شکم :

 73)   بترتیب اسامی پرده جنب "روی ریه "و "جدار قفسه سینه" :

 74)    نام مایع بین دو پرده جنب و نوع فشار جنبی(منفی یا مثبت) :

 75)    ابتدا،انتها و عمل عضله سینه ای بزرگ :

 76)    ابتدا،انتها و عمل عضله خیاطه :

 77)   ابتدا،انتها و عمل عضله سرینی بزرگ :

 78)   بترتیب نام عضلات متصل به" تروکانتر بزرگ" و"تروکانتر کوچک" استخوان ران :

 79)     تقسیم بندی کلی مفصل به سه دسته:

 80)     نوع مفصل ران و شانه :

 81)     نوع محور حرکت دور شدن و نزدیک شدن :

 82)    آرنج مفصل قرقره ای است یا کروی :

 83)   مترادف انگلیسی(در صورت نیاز با نوشتار فارسی) واژه های "کتف،جناغ سینه،بازو و لگن" :

 84)    مترادف انگلیسی واژه های "قدامی،خلفی،فوقانی و تحتانی :

 85)    مترادف انگلیسی واژه های "راست شکمی،پهن خارجی،نیمه وتری و دو قلو :

 سم الله الرحمن الرحيم

 دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد تهران مركزي

 دانشكده تربيت بدني

 

و علوم ورزشی

 

 

 

 

موضوع :  نمونه ای از سوالات درس آناتومي انسان

 

استاد مدرس :آقاي دكتر بهمن تاروردي زاده

 

 

 

دوره كارشناسي - نيمسال اول سال تحصيلي 82-83

 1- كداميك از مطالعات زير جزو حيطه اصلي آناتومي نمي باشد ؟


 

الف ) مطالعه ساختار داخلي و خارجي بدن                  ج ) مطالعه شكل بدن

ب ) مطالعه شكل بدن                                  د)مطالعه عملكرد بدن


2- از طريق كدام سطح فرضي مي توان گفت كه بالاي چشم ابروست ؟


الف ) ساجيتال          ب ) فرونتال             

ج ) ورتيكال             د ) هوريزنتال


3- كداميك از اندامكهاي زير ضمن لوله كشي داخل سلول مسئول انتقال مواد و انتشار تحريكات مي باشد ؟


الف ) شبكه آندوپلاسميك

 ب ) ميتوكندري         


ج ) دستگاه گلژي     

 د ) ميكروفيلامنت


4- گزينة صحيح را انتخاب كنيد .


الف ) واژه نزديك به ريشه عضو يعني Proximal  

ب ) واژه بيروني در ارتباط با حفره يعني Lateral


ج ) واژه فوقاني يعني Anterior

د ) هر سه مورد صحيح است


5- كدام عبارت در مورد استخوان صحيح مي باشد ؟


الف ) استخوان منبع اصلي ذخيره پتاسيم مي باشد

ب ) ويتامين A و D در استخوان سازي مؤثر است


ج ) وجود هورمون انسولين عامل مؤثر در استخوان سازي است

د ) هر سه مورد صحيح است


6- اگر فردي فعاليت جسماني بسيار كم و تغذيه نامطلوب دارد كدام سلول استخواني فعال مي شود ؟


الف ) استئوبلاست            

ب ) استئوپروز        

 

ج ) استئوكلاست            

 

د ) استئوسيت


7- مجموع تعداد استخوانهاي اندام تحتاني ،قفسه سينه و مهره ها چند قطعه مي باشد ؟


الف ) 115 قطعه              

ب ) 113 قطعه                  

 

ج ) 84 قطعه               

 

د ) 206 قطعه


 

 

8- كداميك از استخونهاي زير جزو استخونهاي پهن مي باشد؟


الف ) استخونهاي كف دست     

ب ) استخونهاي كف پا       

 

ج ) جناغ سينه             

 

د ) هرسه مورد


9- احتمال شكستگي در كدام قسمت استخوان بيشتر است ؟


الف ) ديافيز

     

ب ) اپي فيز                   

 

ج ) صفحه رشد

 

د ) متافيز


10- عبارت صحيح را انتخاب كنيد ؟

الف ) مسئول رشد طولي استخون ضريع استخوان مي باشد     

ب ) مسئول رشد طولي استخوان پردة داخلي  استخوان مي باشد   

ج ) انتهاي جلوئي دنده ها ازجنس غضروف ليفي است     

د ) ديسكهاي بين سطوح مفصلي از جنس غضروف ليفي است

 11- كداميك از زائدهاي زير در كتف قرار ندارد؟


الف ) زائده منقاري     

ب)زائده اوله كرانون     

 

ج ) زائده آكروميون     

 

د)زائده غرابي   


12- عبارت غلط را انتخاب كنيد .


الف ) نقطه ضعف  استخون ترقوه يك سوم خارجي آن است

ب ) نقطه ضعف استخون  بازو گردن تشريحي است


ج)حفره حقه دراستخوان لگن قرار دارد    

د ) حفره گلنوئيد دراستخوان كتف قرار دارد


13- عبارت غلط را انتخاب كنيد .


الف ) استخوان راديوس از اولنا كوتاهتر است

ب ) بزرگترين استخوان كنجدي دندانها مي باشد


ج ) حفره حقه در استخوان لگن قرار دارد

د ) حفره گلنوئيد در استخوان كتف قرار دارد


14- عبارت صحيح را انتخاب كنيد.


الف ) زاويه شرمگاهي در لگن زن  بيشتر از مرداست    

ج ) سمفيزپوبيس يعني محل اتصال دو ناحيه نشيمنگاهي 

ب ) سراستخوان ران درامتداد تنه آن مي باشد  

د ) همه موارد صحيح است


15- عبارت صحيح را انتخاب كنيد.


الف ) منيسك ها بر روي درشت ني ونازك ني قرار دارند    

ب ) استخوانهاي مچ پا هشت قطعه مي باشد  

ج ) قوس عرضي كف پا مربوط به استخوانهاي ميخي است      د ) هر سه موردصحيح است


16 ) ويژگي جسم مهره اي بزرگ و سوراخ مهره اي مثلثي و كوچك مربوط به کدامیک از مهره هاي زير است ؟


الف ) گردني     

ب ) كمري    

 

ج ) پشتي يا سينه اي     

 

د ) اطلس   


17- تنها استخواني كه به هيچكدام از استخوانهاي ديگر متصل نمي شود كدام مورد زير است ؟  

الف ) استخواني هاي مچ و دست      ب ) زند زيرين وزبرين      ج )  مهرة اكسيس      د ) هيچكدام صحيح نمي باشد   

18- كداميك از اجزاء زير داخلي تر مي باشد  ؟


الف ) اپي ميوزيوم    

ب ) پري ميوزيوم    

 

ج ) ساركولما    

 

د ) اندوميوزيوم


19- درارتباط با تئوري لغزشي وانقبا ض  كداميك  از موارد زير اتفاق مي افتد ؟


الف ) كوتاه شدن نوار A     

ب ) كوتاه شدن الياف اكتين و ميوزيون      

ج ) مورد الف و ب     

د ) ارتباط پلهاي عرضي با جايگاه فعال 


 

20- كداميك از مولكولهاي زير طويل و باريك است ؟


الف ) تروپوميوزيون     

ب ) پلهاي عرضي    

 

ج ) تروپونين    

 

د ) هيچكدام


21- كداميك از عضلات زير در نا حيه قدامي كتف است ؟


الف ) تحت كتفي     

ب ) فوق خاري      

 

ج ) گرد بزرگ     

 

د ) گرد كوچك


22- مبداء كداميك از عضلات در ستون   مهره اي نمي با شد ؟


الف ) پشتي بزرگ     

ب ) ذوزنقه       

 

ج ) دندانه اي اقدامي       

 

د ) بالا برنده كتف


23- كدام عبارت زير صحيح است ؟


الف ) پهن ترين عضله بدن ذوزنقه است      

ب ) بلندترين عضله بدن خم كننده دراز انگشتان است 

 

ج ) عضلات قدامي ساعد موجب فلكشن در آن  ناحيه ميگردد     

د ) عضلات قدامي ساق پا موجب فلكشن در آن ناحيه ميگردد


24- كدام عضله زير در عمل اكستنشن  بازو شركت نمي كند ؟


الف ) ذوزنقه     

ب ) سينه اي بزرگ    

 

ج ) خياطه     

 

د ) دوسرراني  


25- انتهاي كداميك از عضلات زير به قسمت داخلي درشت ني متصل نمي شود  ؟


الف ) نيمه غشايي    

ب ) نيه وتري    

 

ج ) راست د اخلي     

 

د ) هرسه مورد


26- كداميك از عضلات زير به قسمتي از لگن متصل ميگردد؟


الف ) راست راني    

ب ) دوسرراني    

 

ج ) راست داخلي     

 

د ) هر سه مورد


27- كداميك از عضلات زير در حركت فلكشن ران شركت نمي كند ؟


الف ) سوئزبزرگ وكوچك    

ب ) خاصره اي    

ج ) راست راني    

د ) پهن داخلي و خارجي ومياني

 


28- كداميك از عضلات زير در حركت اكستنشن  ران شركت مي كند ؟


الف ) دوسراني     

ب ) نيمه غشايي     

 

ج ) سريني بزرگ      

 

د ) هرسه مورد


29- كداميك از عضلات زير در خم كردن زانو شركت مي كند ؟


الف ) دوقلو     

ب)  نعلي    

 

ج ) كف پايي    

 

د ) هرسه مورد


 30- بترتيب عضله..............درحالت دم وعضله...............در حالت بازدم در يك وضعيت استراحت شركت ميكند .


الف  ) ديافراگم-بين دنده اي خارجي      

ب ) بين دنده اي خارجي-راست شكمي      

ج ) دندانه اي قدامي –بين دنده اي داخلي      

د ) گزينه مناسب وجود ندار د   


31- عبارت صحيح را انتخاب كنيد .


الف ) سرخرگ ششي به دهليز چپ وارد مي شود       

ب ) سرخرگ ششي به بطن راست وارد مي شود       

ج ) عضلات پاپيلاري  در داخل بطن ها قرار دارد      

د )  دريچه ميترال در  سمت راست قلب قرار دارد .


32- عبارت صحيح را انتخاب كنيد ،


الف )لايه داخلي قلب را اندوميوزيوم مي نامند

ب ) چهارسياهرگ ششي خون تيره را به قلب باز مي گرداند      

ج ) سرخرگ كرونري رگ تغذيه كننده قلب است       

د ) هر سه مورد صحيح است


33- عبارت غلط را در ارتباط با مجاري تنفسي انتخاب كنيد ؟


الف )حلق با حنجره درارتبا ط است      

ب ) يكي از وظايف بيني خشك كردن هوا مي باشد     

ج ) حلق مسير مشترك عبور هوا وغذا مي باشد     

د ) حلق با بيني در ارتباط است .


34- عبارت غلط را در ارتباط با پردة جنب انتخاب كنيد ؟

الف )جنب جداري : مستقيماً روي ريه را مي پوشاند     

ب ) در عمل دم جنب احشايي باعث حركت جنب جداري به سمت قفسه سينه مي گردد      

ج ) وجود هواي داخل فضاي جنب باعث دم و بازدم مي شود    

د ) هرسه عبارت غلط مي با شد

 

 

 

دوره كارشناسي - نيمسال اول سال تحصيلي 83- 84

 

1 – سطح سهمي يا ساجيتال بدن را به دو قسمت ………….. تقسيم مي كند .


الف ) قدامي و خلفي       

ب ) راست و چپ       

 

ج ) فوقاني و تحتاني     

 

د ) سطحي و عمقي


2 – اگر عضوي نسبت به سطح ساجيتال در موقعيت نزديك تري مي باشد كدام واژه زير كاربرد دارد ؟


الف ) Medial         

ب ) Lateral           

 

ج ) Internal               

 

د ) External


3 – عوامل تشكيل دهنده بافت ………… است ؟


الف ) دستگاه          

ب ) ارگان        

 

ج ) سلول           

 

د ) عضو


4 - نيروگاه سلول كداميك از اندامكهاي زير مي باشد ؟


الف ) ميتوكندري     

ب ) ريبوزوم          

 

ج ) ليزوزوم         

 

د ) شبكه آندوپلاسميك


5 – استخوان منبع اصلي كداميك از موارد زير بشمار مي آيد ؟


الف )‌ پتاسيم و سديم    

ب ) گلوكز         

 

ج ) كلسيم و فسفر        

 

د ) هر سه مورد


6 – در پديده استئوپروز ( پوكي استخوان ) كداميك از سلولهاي استخواني نقش دارند ؟


الف )‌ استئوسيت         

ب ) استئوكلاست        

 

ج ) استئوبلاست     

 

د ) هر سه مورد


7 – كداميك از موارد زير در استخوان سازي مؤثر است ؟


الف ) پروتئين غني   

   

ب ) پتاسيم و سديم       

 

ج ) نورخورشيد و ويتامين D

 

د ) هر سه مورد


8 – ضعيف ترين قسمت يك استخوان دراز چه نام دارد ؟


الف ) متافيز          

ب ) ديافيز        

 

ج ) اپي فيز         

 

د ) هيپوفيز


9 ) رشد طولي و رشد عرضي استخوان بترتيب مربوط به كداميك از موارد زير است ؟


الف ) ضريع واندوست                  

ب ) غضروف رشد و غضروف رشد

ج ) غضروف رشد و ضريع                

د ) ضريع و غضروف رشد


10 – كداميك از غضروفهاي زير از دو قسمت محيطي و مركزي ( ژله مانند ) تشكيل شده است ؟


 

الف ) غضرو ف  ارتجاعي                   

ب ) غضروف ليفي يا فيبري     

 

ج ) غضروف شفاف                           د ) هر سه مورد


11 – زائده آرنجي در كدام مورد زير قرار دارد ؟


الف ) در بخش ديستال استخوان راديوس                         ب) در بخش ديستال استخوان اولنا

ج ) در بخش پروكسيمال استخوان راديوس                

د ) در بخش پروكسيمال استخوان اولنا


12 – حفره “ گلنوئيد ” در كداميك از استخوانهاي زير مي باشد ؟


الف ) ران        

ب ) لگن            

 

ج ) بازو            

 

د ) كتف


13 – حفره استابولوم يا حفره حقه در كداميك از استخوانهاي زير قرار دارد ؟


الف ) ران       

ب ) لگن            

 

ج ) بازو            

 

د ) كتف


14 – احتمال شكستگي استخوان "كلاويكولا يا ترقوه"  در كدام قسمت بيشتر است ؟


الف ) يك سوم خارجي          

ب ) يك سوم داخلي         

 

ج ) قسمت مياني   

 

د ) سراستخوان


15 – استخوان "كلاويكولا" در قسمت خارجي با كدام مورد زير مفصل مي شود ؟

 


الف ) زائده غرابي

                    

ب ) استخوان جناغ سينه

 

ج ) زائده اكروميون                    

 

د ) زائده اوله كرانون


16 – شريان راديال را روي كداميك از استخوانهاي زير ميتوان لمس نمود ؟


الف ) قاپ       

ب ) ذوزنقه          

 

ج ) اسكافوئيد       

 

د ) زند زيرين


17 – استخوانهاي “ درشت ني و نازك ني ” روي كداميك از استخوانهاي زير قرار مي گيرد ؟


الف ) ميخي        

ب ) پاشنه         

 

ج ) ناوي              

 

د ) قاپ


18 – افزايش بيش از اندازه قوس ناحيه پشتي را ……. گويند ؟


الف ) اسكوليوز         

ب ) كيفوز        

 

ج ) استئوپروز     

 

د ) لوردوز


19 – لگن با ارتفاع بيشتر و زاويه بيشتر از 100 درجه بين استخوانهاي عانه ، بترتيب مربوط به كدام جنس است ؟


الف ) مرد – مرد        

ب ) زن – زن       

 

ج ) مرد – زن         

 

د ) زن – مرد


20 – پلهاي عرضي بر روي كداميك از الياف و يا مولكولهاي زير قرار دارد ؟


الف ) ميوزين         

ب ) اكتين           

 

ج ) تروپونين            

 

د ) تروپوميوزين


21 – به هنگام انقباض عضلاني كدام تغيير در عضله صورت مي گيرد ؟


الف ) كوتاه شدن نوار I                    

ب ) عدم تغيير در نوار A

ج ) مورد الف و ب                        

د ) كوتاه شدن الياف اكتين و ميوزين


22 – پهن ترين عضله بدن كداميك از عضلات زير مي باشد ؟


الف ) سينه اي بزرگ   

ب ) متوازي الاضلاع       

 

ج ) خياطه         

 

د ) پشتي بزرگ


23 – كدام عضله جزو عضلات چهارسرران نمي باشد ؟


الف ) پهن داخلي  

ب ) پهن مياني            

 

ج ) راست راني    

 

د ) دوسرراني


24 – به تاندون آشيل كدام عضله زير متصل نمي شود ؟


الف ) كف پائي     

 

ب ) دوقلو       

 

ج ) نعلي        

 

د ) درشت ني خلفي


25 – در “ چرخش داخلي بازو ” كداميك از عضلات زير شركت نمي كند ؟


الف ) سينه اي بزرگ       

ب ) پشتي بزرگ        

 

ج ) ذوزنقه         

 

د ) تحت كتفي


26 – عمل كداميك از عضلات زير با نام عضله هماهنگي ندارد ؟


الف ) ذوزنقه ( نزديك كردن كتف )                            ب ) دلتوئيد ( دور كردن استخوان بازو )

ج ) عضلات قدامي ساعد ( اكستشن ساعد و مچ دست )      د ) چهارسرران ( اكستنشن زانو )


27 – كدام عضله در ناحيه خلفي استخوان ران استقرار ندارد ؟


الف )‌ نعلي            

ب ) دوسرراني       

 

ج ) نيمه وتري         

 

د ) نيمه غشائي


28 – كداميك از عضلات زير در عمل “ دم ” شركت مي كند ؟


الف ) بين دنده اي داخلي      

ب ) ديافراگم        

 

ج ) راست شكمي        

 

د ) هر سه مورد


29 – كداميك از سوراخهاي اشاره شده در پرده ديافراگم وجود دارد ؟


الف ) سوراخ سياهرگ بزرگ زيرين                 

ب ) سوراخ سياهرگ بزرگ زبرين

ج ) سوراخ ناي                                          

د ) هر سه مورد


30 – در مورد قلب جمله صحيح را انتخاب كنيد ؟

الف ) رگهايي كه به قلب وارد مي شود “ سرخرگ ” ناميده مي شود

 

ب ) دريچه “ دولتي يا ميترال ” در سمت چپ قلب است


ج ) مورد الف و ب            

د ) هيچكدام


31 – كدام جمله زير صحيح است ؟


الف ) دهليزها محل ورود خون است

ج ) پرده دو لايه اي بنام جنب روي ريه ها را مي پوشاند

ب ) ضخيم ترين لايه تشكيل دهنده قلب بنام ميوكارد است

د ) هر سه مورد


32 – عبارت صحيح را انتخاب كنيد .


الف ) لايه داخلي قلب را اندوميوزيوم مي نامند

ب ) چهار سياهرگ ششي خون تيره را به قلب باز مي گرداند

ج ) سرخرگ كرونري ، رگ تغذيه كننده قلب است

د ) هر سه مورد صحيح است


33 – عبارت غلط را در ارتباط با مجاري تنفسي انتخاب كنيد ؟


الف ) حلق با حنجره در ارتباط است

ب ) يكي از وظايف بيني خشك كردن هوا مي باشد

ج ) حلق مسير مشترك عبور هوا و غذا مي باشد

د ) حلق با بيني در ارتباط است


34 – عبارت غلط را در ارتباط با پردة جنب انتخاب كنيد ؟


الف ) جنب جداري ، مستقيماً روي ريه را مي پوشاند

ب ) در عمل دم جنب احشايي باعث حركت جنب جداري به سمت قفسه سينه مي گردد

ج ) وجود هواي داخلي فضاي جنب باعث دم و بازدم مي شود

د ) هر سه عبارت غلط مي باشد


35- لطفاً لغات زير را به فارسي ترجمه كنيد . ( 3 نمره )

Pectoralis major

Femur

Patella

Anterior

Trapezius

Latissimus dorsi

Gastrocnemius

Pelvic

Humerus

Rectus abdominis

Sternum

Cardiovascular system